Privacyverklaring Hof ter Clipsen

Dit is de privacyverklaring (hierna de “Privacyverklaring”) van seniorenresidentie Hof ter Clipsen,
erkende groep van assistentiewoningen te Uitbreidingslaan 10-12, 9160 Lokeren.
Via deze Privacyverklaring wensen wij jou zo goed als mogelijk te informeren over de wijze
waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Onze Privacyverklaring is van
toepassing op alle relaties tussen ons enerzijds en onze bewoners, klanten, leveranciers en
partners, anderzijds.

Verwerkingsverantwoordelijke en verbintenissen

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Dicava bvba.
Wij beschouwen jouw privacy als één van jouw meest fundamentele rechten en stellen daarom
alles in het werk om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij handelen in overeenstemming met
de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ook de “Verordening”) en met deze
Privacyverklaring.
Daarnaast omvat onze deontologie eveneens heel wat verplichtingen inzake de bescherming van
persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Als seniorenresidentie verzamelen en verwerken wij verschillende categorieën van
persoonsgegevens, zoals onder meer identificatie- en contactgegevens, familiale gegevens,
etc…. Deze persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op jou in jouw hoedanigheid van
bewoner, klant of leverancier van onze residentie, maar ook op jou als relatie van één van onze
klanten of leveranciers.
Wij verzamelen en verwerken zowel persoonsgegevens die rechtstreeks door jou aan ons
worden verstrekt, als gegevens die wij via een andere weg, bijvoorbeeld via een openbare bron,
bekomen. Daarnaast maken wij voor onze website gebruik van cookies. Wij maken geen gebruik
van geautomatiseerde gegevensverwerking of zgn. “profiling”.
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met het oog op het bereiken van
verschillende doelen, waaronder het voeren van onze algemene administratie, het beheer van
ons klanten- en leveranciersbestand, het verschaffen van een correcte dienstverlening en de
goede uitvoering van onze overeenkomsten.

Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Artikel 6.1 van de Verordening geeft aan op basis van welke rechtsgronden persoonsgegevens
mogen worden verwerkt. Hieronder geven wij een kort overzicht op welke rechtsgronden wij een
beroep doen voor de verwerking van persoonsgegevens.
Wij verwerken persoonsgegevens:

a. Omdat je jouw toestemming hebt gegeven: wij verwerken persoonsgegevens op basis van jouw
uitdrukkelijke en specifieke toestemming. Jouw toestemming is vrij en kan je bovendien steeds
weer intrekken.

b. Om wettelijke en deontologische verplichtingen na te komen: als seniorenresidentie moeten wij
verschillende wettelijke verplichtingen naleven, in het kader waarvan wij verplicht welbepaalde
(persoons-) gegevens moeten bijhouden.
c. verplichtingen ingevolge de witwaswet (wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van
contanten).
– verplichtingen uit hoofde van fiscale wetgeving;
– verplichtingen uit hoofde van sociale wetgeving.

d. Om een contract te kunnen uitvoeren: ook de correcte uitvoering van onze overeenkomsten met
bewoners, klanten, leveranciers,… maakt het nodig om persoonsgegevens te verzamelen en te
verwerken. Wij beperken ons hierbij steeds tot de verwerking van de gegevens die strikt
noodzakelijk zijn.
e. Omdat zowel wij als onze bewoners en klanten er een gerechtvaardigd belang bij hebben: tot slot
verwerken wij persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn om onze belangen en die van
onze bewoners en klanten te verdedigen, maar ook voor andere gerechtvaardigde belangen die
wij of onze bewoners, klanten, leveranciers,… kunnen hebben bij het verwerken van deze
persoonsgegevens.

Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?

Slechts een beperkt aantal personen, zoals onze werknemers en medewerkers, hebben toegang
tot jouw persoonsgegevens. Om de bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen,
worden zij onderworpen aan een reeks (contractuele) verplichtingen. Zo zijn alle werknemers en
medewerkers van ons kantoor gebonden door een vertrouwelijkheidsovereenkomst.
Daarnaast werken wij samen met enkele derde dienstverleners, waarmee wij in beperkte mate
jouw persoonsgegevens delen met oog op verdere verwerking ervan. Wij nemen de nodige
maatregelen zodat deze dienstverleners jouw persoonsgegevens enkel en alleen verwerken voor
de doeleinden en op de wijze die door ons zijn vooropgesteld, en dat zij voldoende waarborgen
bieden om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren en te garanderen.
Tot slot stellen wij jouw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor commerciële
en/of promotionele doeleinden, tenzij jij hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.
Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?
Wij houden jouw persoonsgegevens zo lang bij als vereist is om te voldoen aan onze wettelijke
en/of deontologische verplichtingen, om onze diensten op een correcte manier te verlenen of
omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om jouw persoonsgegevens (langer) bij te
houden.

Welke rechten heb jij met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De Verordening verschaft jou verschillende rechten inzake de verwerking van jouw gegevens. Zo
kan je op ieder moment vragen om:

a. inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens (recht op toegang en inzage): je hebt het recht om
kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over jou beschikken en om na te gaan
waarvoor jouw gegevens worden gebruikt;
b. jouw gegevens te wijzigen (recht op rectificatie): je kunt vragen om onjuiste gegevens te laten
verbeteren en onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen;
c. jouw gegevens te laten wissen (recht op wissing): als je vermoedt dat wij bepaalde van jouw
persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, dan kan je vragen om deze persoonsgegevens te
laten verwijderen. Wij kunnen dit verzoek weigeren indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of in het
kader van ons gerechtvaardigd belang;
d. jouw gegevens te laten overdragen (recht op meeneembaarheid): je hebt het recht om te vragen
dat de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, aan jou of aan een derde partij worden
overgedragen.
In de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald in de Verordening heb je
daarnaast het recht om:
e. de verwerking van jouw gegevens te beperken (beperking van de verwerking);

f. een bezwaar te formuleren tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van ons
gerechtvaardigd belang (recht op bezwaar). Wij willen je er op wijzen dat er geen verzet mogelijk
is tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van één van onze wettelijke verplichtingen, de uitvoering van onze overeenkomsten of ons
gerechtvaardigd belang.

Verder herhalen wij dat, wanneer de verwerking is gebaseerd op jouw voorafgaande
toestemming, je deze toestemming op elk moment kan intrekken.
Als je één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan je een verzoek richten naar
info@hofterclipsen.be. Om jouw verzoek correct te kunnen behandelen, vragen wij om zo
specifiek mogelijk te zijn bij het richten van jouw aanvraag. Daarnaast vragen wij jou om bij elk
verzoek een kopie van de voor- en achterzijde van jouw identiteitskaart te voegen.
Tot slot melden wij dat je steeds over de mogelijkheid beschikt om een klacht in te dienen bij de
toezichthoudende autoriteit:

Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

Update Privacyverklaring

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze Privacyverklaring.
Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze Privacyverklaring te raadplegen, zodat u
van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen of klachten

Indien je vragen of klachten hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken
of meer informatie wenst over de inhoud van onze Privacyverklaring, kan je steeds terecht op info@hofterclipsen.be

Scroll to Top